۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

چه زندگی سختی دارد


شماره پانزده شهریور سال هشتاد هفته نامه محلی پیام زنجان را مرور می کردم. به نقل از احمد جنتی در نماز جمعه نهم شهریور همان سال نوشته بود: "این ننگ نیست برای ما که نتوانیم امنیت را به اندازه ی عربستان سعودی تامین کنیم؟ چه حرفی دیگر می توانیم بزنیم". از قضا امروز هم خبرگزاری ها به نقل اظهارات وی در خطبه ای نماز جمعه تهران پرداختند که وی طی آن درباره راهپیمایی روز 13 آبان هشدارهایی داده بود.
جنتی در همه این سال های اخیر آشکارا فشارهای فراوانی تحمل کرده؛ تا مرز حسرت خوردن برای امنیت وهابی ها پیش رفته، روزگاری هم از دوره مجلس ششم یاد کرده بود که هرگاه پیچ رادیو را باز می کرده، تنش می لرزیده و حالا برای روز ملی مبارزه با استکبار در خیابان های تهران هم نگران است؛ او با همه قدرت و همه امانی که از بازنشستگی و اجبار به سکوت دارد، همواره نگران است؛ او واقعا زندگی سختی دارد

*


کاریکاتور: Andrey Klimov / Russia