۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه


...
می آیم، می آیم، می آیم
با گیسویم: ادامه ی بوهای زیر خاک
با چشمهایم: تجربه های غلیظ تاریکی
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم، می آیم، می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارند
و دختری که هنوز آنجا،
در آستانه ی پر عشق ایستاده، سلامی دوباره خواهم داد.
.
.
.
امروز، هشت دی 90، 77 سالگی فروغ
.
متن کامل(+)
.
.