۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

تسلیم عشق

یازده – دوازده سال قبل تلویزیون را کنار گذاشته بودم و فقط رادیو گوش می کردم. "قصه شب" و "راه شب" هایش را و از بین "راه شب" ها، راه شب سه شنبه شب را که علی عمرانی اجرا می کرد، خیلی دوست داشتم. موسیقی شروع برنامه فوق العاده بود؛ بعدها که دیگر فرصت رادیو گوش کردن نبود، من اما مدام دنبال اسم و آدرس این موسیقی زیبا بودم؛ احتمالا به گوش همه آشنا باشد ... ناقص این جا و آن جا به گوشم می رسید و حتی توی آسانسورها هم شنیده بودمش (بماند که زنگ موبایل ها و آسانسورها چون انگل افتاده اند به جان بهترین و زیباترین آهنگ ها؛ انتخابِ شروع و پایانِ شنیدن، با ما نیست. اگر آهنگی را دوست دارید آن را زنگ موبایل تان نکنید؛ محترم تر می ماند) ... چند شب پیش تصادفا کاستی خریدم به اسم "تسلیم عشق"؛ کار گیتار از اتمار لیبرت ... گمشده را پیدا کرده بودم.
نتوانستم موسیقی مورد نظرم را روی وب پیدا کنم که شما هم بشنوید. یکی از آهنگ های آلبوم 
"تسلیم عشق" را اما می توانید اینجا(+) بشنوید
.
یافتم : )  +