۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

اتفاق

باور کن
دارد اتفاقی می افتد:
در حرف / در صدا / در شکلِ پل ها / پله ها / نرده ها
حتا در قواره چراغ راهنما

گویا چیزهایی باید حذف شوند یا جابه جا
مثلا
ریل ها / اشکال هندسی / خطوط موازی / ایستگاه

بالاخره
باید نوبت کلاغ هم می رسید
و می دید که چه زیباست / و چه خوش صدا

اتفاق
نه بی وقت است / نه نابجا
که صدا از هجا پر شده بود / همان طور که حرف از تکرار
مسعود احمدی