۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

زبانِ نگاه

...
نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل
هر کجا نامه عشق است، نشان من و توست
...


هـ.ا.سایه