۱۳۸۹ خرداد ۸, شنبه

دیالوگ

- داره صبح میشه. بیدار شو. می خوایم ببریم بکشیمت
- ...

*
فکر می کنید یک اعدامی را با چه جمله ای بیدار می کنند برای اعدام؟