۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

پرواز

آن که می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن و راه رفتن و دویدن و بالا رفتن و رقصیدن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.

"چنین گفت زرتشت" / فردریش نیچه