۱۳۸۸ بهمن ۸, پنجشنبه

مردم ایران حق دارند فریاد مرگ بر روسیه سردهند

یک تاریخ نگار با انتشار مقاله ای در شماره سوم بهمن ماه جاری هفته نامه "امید جوان"، با انتقاد از سرپرست سازمان میراث فرهنگی که اخیرا اعلام کرده بود "مارکوپولو جاسوس بوده" و با اشاره به خبر تجلیل رییس جمهوری روسیه، دیمتری مدودف، از دو کهنه جاسوس روس در ایران که مقارن جنگ دوم جهانی، مشغول جاسوسی علیه اتباع ایرانی بوده اند، نوشت: "نشر اخبار ضدایرانی تحریک آمیزی مانند همین خبر فعالیت دو جاسوس روسی که مدودف آنها را مورد نوازش قرار داده و به دروغ اعلام می شود که آنها چهارصد ایرانی هوادار آلمان را شناسایی کرده اند حکایت از آن می کند که مردم ایران حق دارند فریاد مرگ بر روسیه نیز سر دهند". وی در مقاله خود با ذکر شواهد و منابعی تاکید می کند که مقارن جنگ جهانی دوم، از قضا، تهران بیشتر جولانگاه جاسوسان روس و انگلیس و نظامیان آن ها بوده تا جولانگاه چهارصد هوادار آلمان.
خسرو معتضد با تقدیر از موضع قبلی بقایی، سرپرست سازمان میراث فرهنگی، درباره پیگیری دریافت غرامت بابت زیان های وارده به ایران در جنگ اول جهانی، اظهارات وی را درباره مارکوپولو را مایه حیرت و "یکه" خود دانسته و نوشته: "مهندس بقایی که وقت ندارند سرشان را بخارانند از کجا فهمیدند مارکوپولو جاسوس بوده است، کشور کوچک و در حقیقت دوک نشین ونیز و فلورانس یا جنوا چه عددی بوده که اقدام به جاسوسی کند؟ ... می دانیم که مارکوپولو پس از بازگشت از سفر خود به آسیا، به دلیل عدم تمکن مالی و عجز از پرداخت بدهی ها به زندان افتاد".
متن کامل این مقاله را در صفحه چهارده هفته نامه "امید جوان"، شماره 662، بخوانید