۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

عکس سیاه و سفید – 87


Ariana Rodert
*
این عکس را که دیدم، جا خوردم! ... باورم نمی شد توی دنیا خانه ای باشد با تک درختی در کنارش و حصاری که از کنار دیوار خانه هست تا دور درخت، جنگلی در دور دست تر، و زمینی صاف در مقابل، و البته چنان شبیه به منظره ای که در خیالم از  کودکی تا به امروز، هر جا فرصت نقاشی برای خودم پیش آمده، کشیده ام اش! ... یک خیال ِ واقعی شده!
.
اگر عکس را نمی بینید، اینجا(+) را کلیک کنید
.

When I saw this photo, I was surprised! … I couldn't believe that there is a home at the world with a single tree near its, fencing from the wall toward the tree, forest in farther, and a flat ground in front of the home and off course so much like to my favorite paint pattern from childhood till now, each time I have had opportunity, I have painted it for myself! ... A fantasy made real!

.
.