۱۳۸۸ بهمن ۸, پنجشنبه

حسابش جداست


از بین همه کسانی که حالا زیر سقف زندان اند و بهانه حبس شدن شان، "عقیده" و "بیان" شان، حساب محمد نوری زاد جداست؛ هر کس نمی داند چرا؛ هیچ نمی داند