۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

همه بیل ها


این شعر را یادتان هست؟

"سرچشمه شايد گرفتن به بيل / چو پُر شد نشايد گرفتن به پيل"
این سطر ما قبل آخر نامه رفسنجانی بود به رهبری (+)؛ بعد از آن مناظره حساب شده و چند روز "قبل" از انتخابات. این روزها انگار همه بیل ها دارند از کار می افتند!