۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

سود

به عنوان یک کشته مرده "فیلم" های پلیسی، این روش کارآگاهان در شناسایی "قاتل" را که می گردند ببینند چه کسی از قتل "سود" می برد، خیلی قدیمی و گاه گمراه کننده می دانم ولی این دلیل نمی شود که این شیوه در عالمِ واقع، روشی ناکارآمد باشد
*
از پاره شدن عکس امام، لااقل از فاش کردنش، کی دارد بیشترین سود را می برد؟!