۱۳۹۴ مهر ۱۰, جمعه

کبوتران
جنگ تمام شد.
کبوتران دوباره در برج قدیمی آشیانه کردند. اما در خانه‌های ویران اطراف کسی نبود تماشایشان کند.
.
رسول یونان