۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

دوستان بولدوزر


اظهارات آشتی جویانه اخیر خاتمی با واکنش های عصبی مواجه شده؛ هم از سمت حامیان براندازی نظام (نمونه) و هم از آن سوی دیگر این ریسمان (نمونه). نه این که کسی حق نقد و نظر نداشته باشد، ولی کیست فرق توهین و نقد را نداند؟!
.
*
سیاسی خوانده ها حتما مرحوم دکتر جواد شیخ الاسلامی زنجانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، را می شناسند. هفته نامه پیام زنجان در شماره نوزده بهمن سال گذشته خود به نقل از یکی از شاگردان آن مرحوم نوشته بود: "در همان سال 58 او می گفت که ایران آبستن حوادث است. فاشیسم دارد می آید ... جامعه ای که هیچ کس غیر خود را قبول ندارد به سوی فاشیسم حرکت می کند" 
.
*
یکی از دوستان توی فیس بوک نوشته: "دوستان آرمانگرای عزیز که از سخنان آشتی جویانه و سازشکارانه خاتمی برآشفته اند، دقت داشته باشند که با چنین استدلالی جوانان آرمانخواه خط امامی انقلاب 57 امثال مهندس بازرگان را سازشکار دانستند و او را برنتابیدند و سکان انقلاب را به دست بولدوزرهای ویرانگر سپردند تا حال و روز امروز ما این باشد. شماها حق دارید بولدوزرها را دوست داشته باشید اما لطفا اجازه ی تردد به فولکس واگن ها هم بدهید!" ... به نظرم بهترین پاراگرافی که می شد در این باره نوشت و "تاریخ" را به یاد بعضی آورد، همینی بود که احمد نوشته
.
*
دوستان بولدوزر، می توانند دوستان خوبی برای فاشیسم باشند؛ بخواهند یا نخواهند. 
.
**
.
لینک های مرتبط
مسعود بهنود: بازی کثیف