۱۳۹۳ خرداد ۲۱, چهارشنبه

وارثان زمین

عیسی گفت:
خوشا به حال نرم خویان
زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد ...
اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می‌کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی‌کنند؟
.

انجیل متّی – 5:5 و 5:46