۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

سپاس


تصویر بالا: سفر رهبری به مشهد - فروردین 88
تصویر پایین: سفر رهبری به بجنورد - مهر 91
.
من بابت سادگی و پرهیز از اسراف در تزیین جایگاه سخنرانی رهبری، به نوبه خودم، ممنون دست اندکاران این توجه و دقتم.
باید دید این‌ها.
.
.