۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

تعارض ِ زیان بار


آمريكا قطعنامه سازمان ملل را كه شهرك‌سازي اسرایيل را غيرقانوني اعلام مي‌كرد، وتو كرد. قطعنامه مذكور توسط 130 كشور مورد حمايت قرار گرفته بود (+).
خبر، خبر بدی است. آمریکا در حالی وجهه خود را مصروف آرامش یک موجودیت ستمکار می کند که خیزش عمومی در شمال آفریقا و خاورمیانه، به طور آشکاری یک خیزش ضدستمگری و استبداد است و نگاه های تیزبین مردم در این میانه مراقب رفتار آمریکاست. اسراییل بر خلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، به اشغال سرزمین های تصرف شده بعد از 1967 ادامه داده. این یک یاغی گری آشکار است. اسراییل برای موجودیت خود یک بهانه "ایدئولوژیک ِ آسمانی" جور کرده؛ این که فلسطین سرزمین "موعود" قوم یهود است و آمریکا به عنوان منادی دمکراسی و لیبرالیسم، مشغول حمایت از یکی از نمادهای صلبیت ایدئولوژیک یک موجودیت سیاسی یاغی است؛ این تعارض هیچ گاه به سود دمکراسی و لیبرالیسم منجر نخواهد شد، اگر چه حتی در دراز مدت به نفع آن موجودیت سیاسی صلب و ایدئولوژیک هم ختم نخِواهد نشد.