۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

ویژگی دولت های ورشکسته

یکی از برجسته ترین ویژگی دولت های ورشکسته این است که آن ها از شهروندان خود در مقابل بروز خشونت و شاید حتی نابودی محافظت نمی کنند یا این که تصمیم گیرندگان، برای قدرت و ثروتِ کوتاه مدتِ دولت، اولویت بیشتری قائل اند. ویژگی دیگر دولت های ورشکسته این است که آن ها دولت های یاغی هستند که رهبران آن ها حقوق و پیمان های بین المللی را نادیده می گیرند. حقوق و پیمان های بین المللی برای سایر کشورها لازم الاجراست اما کشورهای یاغی از آن سرپیچی می کنند.

* دولت های ورشکسته / نوآم چامسکی / ترجمه: پوپک محبعلی / نشر ساقی؛ روایت فتح / ص 53