۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

شهید دیگران

یعنی باید چه شده باشد که حتی در ِ آن باغ ِ شهادت هم به رویشان بسته شده باشد، که شهید دیگران را به عاریه برده باشند؟