۱۳۸۹ مهر ۲۱, چهارشنبه

برای معدنچیان شیلی

معدنچیان شیلی! خوش آمدید به روی زمین؛ بعد از دو ماه از ژرفای هفتصد متری. آن پایین، که نه خورشید بود و نه هوای تازه. لابد حواستان بود به کسانی که خورشید و هوای تازه دارند، امید اما ندارند! آن امید کلید خورشید و هوای تازه شد برای شما. خوش آمدید به نور، به شادی.