۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

سیمای او هر گونه باشد، گو باشدشمنان ات تصویر تو را در آینه های خود به ما نشان داده بودند. در آن آینه تو با شِکلک و نیشخند یک ابلیس دیده می شدی، چنان که ما از تو می هراسیدیم. اما ازین کارشان چه سود! تو هر بار با گُزین گویه هایت در گوش و دل ِ مان راه می بردی. چنان که سرانجام گفتیم: سیمای او هر گونه باشد، گو باش --- چنین گفت زرتشت / نیچه / داریوش آشوری / ص 265
*
تصویرسازی؛ صهیونیسم در پس رجوی و میرحسین: خبرگزاری فارس