۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

در چهارراه های بندرعباس، شکنجه شوید


دست و پای قطع شده و لخت، چهره سوخته و منگ، چشم های خیره ی مستاصل، دخترکان و زنان ِ جوان با لباس های کثیف، کودکان بی لباس؛ این ها منظره عمومی چهارراه های بندرعباس است در هجوم متکدیانی که به گفته مقامات دولتی از خارج از کشور، غالبا پاکستان، رنج سفر به مهم ترین بندر تجاری ایران را بر خود هموار می کنند تا ریال ایرانی درو کنند. بساط شکنجه روانی در چهارراه های بندرعباس دایر است بی ملالی. چندی پیش در جلسه شورای شهر بندرعباس معلوم شده بود، همان ماشین هایی که متکدیان را از سر چهارراه ها جمع آوری می کنند، کرایه می گیرند و همان ها را باز در شهر، جایی دیگر، پیاده می کنند. شهر آلوده است. با همه الدورم و بلدروم ها، هنوز از پس این لشگر رخنه کرده در بندرعباس بر نیامده اند.