۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

مسیر سردخانه

کاملا طبیعی است جراحی بزرگی در حد و اندازه "پرداخت مستقیم یارانه ها"، زخم و درد و خونریزی داشته باشد. بسیاری از کارشناسانی که معتقدند مدیریت پرداخت یارانه ها برای تحول اقتصادی، نه یک "انتخاب"، که یک "الزام" است، همزمان از  آماده نبودن اتاق عمل این جراحی اظهار نگرانی می کنند. این نگرانی را تاخیر لااقل هفت ماهه در شروع اجرای آن، تحریم های کم سابقه بین المللی تجاری، رکود حاکم بر اقتصاد کشور و آمار و اطلاعات مشکوک دولتی از اوضاع اقتصادی، تایید می کند. در مواجهه با این نگرانی اقدامات مختلفی در حال انجام است: تلاش می شود افکار عمومی با مسائل کاملا فرعی مشغول شود؛ مثلا با متمرکز شدن "ناگهانی" روی مساله یازده سپتامبر و رنج فقرای آمریکا –  مخالفت و انتقادها سیاسی جلوه داده می شود؛ مثلا با به کار بردن لفظ "فتنه اقتصادی" برای متهم کردن پیش ازموعد هر نوع مقاومت در برابر عوارض اجرای آن - و  البته تظاهر ِبی تعارف به پیش بینی اعمال فشارهای پلیسی و امنیتی علیه مخالف خوانی ها.
کارآمد بودن یا نبودن این ترفندها در کنترل مخالفت ها یک سوی ماجراست که حتی در صورت موفقیت آن را می توان به ساکت کردن "همراهان بیمار" تعبیر کرد، تصور این که  خود ِ بیمار، اقتصاد ملی، مستقیم از اتاق عمل به سردخانه منتقل شود، مو بر تن سیخ می کند.