۱۳۸۹ تیر ۱, سه‌شنبه

به داد "مجلس" برسید


درست در روزی چون فردا، دقیقا صد و دو سال قبل، لیاخوف دستور شلیک داد. توپ های روسی بی هیچ شرم و منعی مجلس مشروطه را به توپ بستند ... قزاق ها نماینده ها را دستگیر کردند، کتک زدند و به باغشاه بردند. روز بعد از گلوله باران مجلس، سه نفر از جمع بازداشت شده ها اعدام شدند و بقیه هم زندانی یا تبعید ... بساط مجلس برچیده شد؛ لااقل برای دو سال
*
مجلس هشتم پریروز طرحی را تصویب کرده (+)؛ مطلقا با درست و نادرست بودن اش و با حق و ناحق بودن اش کاری نیست، این که تصویب این طرح میوه معامله پشت پرده مدیریت دانشگاه آزاد برای نباختن این دانشگاه به رقیب سیاسی بوده یا نبوده هم مهم نیست، اصل "مخالفت" با مصوبه هم اهمیت ندارد و چه بسا نقد آن عین راستی باشد ولی اتفاق "وحشتناک"ی که این وسط رخ داده این است که جریان های "معلوم الحال" در دانشگاه ها و بخش رسانه ای همین جریانِ "هر روز معلوم الحال تر از دیروز"، بی هیچ شرم و منعی راه "تهدید" و "توهین" (+) را برای به عقب راندن مجلس پیش گرفته اند. در این که این مجلس را آن سوی تونل تنگ و پرپیچ نظارت استصوابی بنا کرده اند؛ شکی نیست، در این که این مجلس با اشاره هایی که برای "مردم" مستور می ماند، "بله" و "نه" می گوید؛ شکی نیست اما وقتی مدعیان "حفظ نظام اوجب واجبات است" بی هیچ شرم و منعی قوه مقننه نظام را، که بنیانگذار نظام از آن به "رأس امور" تعبیر کرد، زیر ضربات توهین و تهدید قرار می دهند باید نگران بود؛ نگران این که نکند به "نظام"ی دیگر چشم دوخته اند که در رأس امور بودن مجلسش در آن "رسما"، بی پرده پوشی و نمایشی، بی شرم و منعی، یک شوخی است: همان "فاشیسم ناب". مجلس در برابر آزمونی بس دشوار برای حفظ "حرمت" خود قرار گرفته، به داد مجلس برسید
*
تعمد دارم تکرار کنم: "بی هیچ شرم و منعی"
*
عکس بالا: نمایندگان به زنجیر کشیده شدند، بعد از به توپ بستن مجلس در 102 سال قبل