۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

عروسک کوکی

...
می توان همچون عروسک های کوکی بود
با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید
می توان در جعبه ای ماهوت
با تنی انباشته از کاه
سال ها در لا به لای تور و پولک خفت
می توان با هر فشار هرزه ی دستی
بی سبب فریاد کرد و گفت:
"آه، من بسیار خوشبختم"
*

فروغ (+)