۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

عاشقانه

...
ای به زیر پوستم پنهان شده
همچو خون در پوستم جوشان شده
گیسویم را از نوازش سوخته
گونه هام از هرم خواهش سوخته
...


فروغ