۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

"جنایت های مطبوعات"

در ژانویه 1918 لنین فرمان تشکیل دادگاه های ویژه و پرقدرتی را برای مقابله با "جنایت های مطبوعات" صادر کرد. از آن پس هر انتقادی به حزب بلشویکی حرکتی ضدانقلابی به شمار می رفت و چکا حق و وظیفه داشت که در برابر آن با دست باز عمل کند. در 1920 حکمی مقرر داشت: "کسانی که معروف به انجام تحریکات سو علیه قدرت شوروی هستند ... باید دستگیر و تحویل دادگاه شوند". بدین سان همه رزمندگان غیرکمونیست آسیب پذیر شدند. وانگهی ماده 23 قانون اساسی شوروی (که در 1919 تهیه شد) بی آن که سخنی از محرومیت از حق وجود حزب های سوسیالیست به میان آورد مقرر می دارد که "جمهوری شوراها برای حفاظت از منافع طبقه کارگر، اشخاص و گروه ها را از آن دسته حقوقی محروم می کند که با تکیه بر آن بتوانند به انقلاب سوسیالیستی زیان رسانند". پیداست که ناروشنی این مقررات هرگونه سواستفاده از قدرت را ممکن می سازد.

زایش و فروریزش رژیم کمونیستی در روسیه / مارک فرّو/ عبدالوهاب احمدی