۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

آن پنجاهپرسید: از سی و سه تا هشتاد و سه می شود چقدر؟
گفتم: درست پنجاه
*
فردای شبی بود که مادر رفت ... پدر از من پرسید ... سه سال بعد خودش هم رفت ... آن "پنجاه"، عمر زندگی مشترکشان بود
*
دیروز، نُه مرداد، "شش سال" تمام شد؛ که "مادر مُرد از بس جان نداشت"