۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

در دفاع از "خردگرایی" یک عقب نشینی

مهم نیست منظور دقیق کروبی از به رسمیت شناختن احمدی نژاد به عنوان رییس دولت و این که گفته "احمدی‌نژاد را به دلیل تنفیذ رهبری رییس دولت می‌دانم"، چیست؛ مهم این است که این سخن در نظر عامه به "یک عقب نشینی" تعبیر شده؛ که من با این تعبیر موافقم ولی این به آن معنی نیست که این عقب نشینی درست نبوده. بیانیه هفدهم میرحسین هم البته ظریف تر و با دقت بیشتری دولت دهم را به رسمیت شناخته بود. این اقدام هر دو از آن رو باید "شایسته" تلقی شود که باعث می شود از وزن "شور" در جنبش سبز کاسته شود و بر سنگینی "شعور" اضافه. کسی که شور و هیجان می کارد و شعور و درنگ بر امور را فرو می گذارد، طوفان درو می کند، و طوفان یعنی از کف رفتن چیرگی بر اوضاع. با "خِرد" این ماییم که بر اوضاع چیره هستیم. در فضای شور و غبار زده، قربانی شدن "حق" طبیعی است و این آن چیزی نیست که "سعادت پایدار" یک ملت را که از صد سال پیش بر در عدالت خانه می کوبد و هنوز هم از اوضاع راضی نیست، تأمین کند.