۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

تا می توانید جمع کنید؛ حواستان را

هر جا سخن از "ابراهیم جمیلی"، رییس اتاق بازرگانی زنجان و عضو اتاق ایران، است، خیلی چیزها می درخشند. اگر به این نام، "فرهاد شایگان" را اضافه کنید و نام قلبمه سلمبه و مضحکی مثل "شرکت تعاونی مادر تخصصی صنایع دستی استان زنجان" و "اولین همایش دست ها و نقش ها" که در آن جمیلی و شایگان کنار هم نشسته اند، حواستان را جمع و سپس ضرب در هزار، و چه بسا بیشتر، بفرمایید! ... یعنی می شود عملکرد جمیلی را در توسعه معادن روی و سیمان خمسه و عملکرد شایگان را در سازمان همیاری شهرداری های زنجان فراموش کرد؟