۱۳۸۸ مهر ۳۰, پنجشنبه

شکایت گروهانی


بعد از انتشار خبر شکایت صد نماینده مجلس از میرحسین، خبر رسید که در "نمایشگاه مطبوعات تهران" هم غرفه ای تحت عنوان "غرفه شکایت از میرحسین موسوی" دایر شده؛ این غرفه بعد از مدتی جمع آوری شد! ... کاش این غرفه برچیده نمی شد ... کاش این غرفه می ماند و کاش آن صد نماینده تا به دادگاه کشاندن میرحسین هم سر حرفشان باقی بمانند که معلوم شود، که ثبت در تاریخ شود که شاکیان در این سرزمین در "نمایش"گاه امضا برای شکایت جمع می کنند و نمایندگان فقط "گروهان"ی به دادگاه می روند تا احساس تنهایی نکنند و شکسته شدن سکوت بیست ساله یک نخست وزیر سابق را فقط می شود برای چند ماه تحمل کرد

*


کاریکاتور: George Licurici-Romania