۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

فقط 34 سال
بین این دو تیتر، 34 سال فاصله است؛ بین خوشحالی از شکست ارتش عراق تا خوشحالی بابت پیروزی ارتش عراق.
و 34 سال کسری ناپیدا در طول تاریخ است.