۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

دست کوتاه


خب، باشد؛ پرواز از شما، حسودی از ما. "بالا" برای شما، این پایین؛ دست کوتاه از آسمان، برای ما.
.
عکس: امروز
.

.