۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

153

سلام نامه‌ها را بهانه
.
میلان کوندرا در «جاودانگی»، روایتی نامعمول از رابطه بتینا و گوته به دست می‌دهد؛ جایی نوشته که «آنچه بین آن دو جریان داشت عشق نبود، جاودانگی بود.»
.
جاودانگی ... جاودانگی ... و باز جاودانگی؛ چه پرشکوه.
.

.