۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

دعا


"هر وقت احساس کنیم که خوبی ها، حقیقت ها، و زیبایی های جهان هستی، منحصر در همان هایی که ما در اختیار داریم نیستند و بسا خوبی ها، حقیقت ها، و زیبایی ها هست که دست ما از آن ها کوتاه است و در عین حال سخت مشتاق آنهاییم، حالت دعا در ما پدید می آید. دعا چیزی نیست جز آرزوی بهتر شدن در سه ساحت عمل (=خوبی)، نظر (=حقیقت) و احساسات و عواطف (=زیبایی) ..."
.
مصطفی ملکیان / راهی به رهایی / ص 488 (نماز)
.
.