۱۳۹۰ تیر ۲۴, جمعه

شهاب مرد فضایی


موجود فضایی به سفیران زمینی گفت: "ما جنگجو هستیم. شما می توانید به ما ملحق شوید ..." ژنرال که در کنار من ایستاده بود، خوشحال شد.
"دو هزار سال پیش، یک زندانی، یک صلح طلب، به دنیای شما گریخت. ما مطمئن بودیم او تمدن شما را به خطر نخواند انداخت".
از پشت سر ژنرال، صدای شیونی بلند شد. کشیشی ایستاده، سرش را در میان دست هایش گرفته بود و می لرزید.
.
Dan Phillips
*
.
.