۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

گرگ ها و دوربین هاسال های مدرسه رفتنم بود ... درست یادم هست، چند روز مانده به روز قدس بود. تلویزیون داشت با اجرای حسین پاکدل، و به درخواست مکرر ملت همیشه در صحنه، تصویر بازداشت خشن و وحشیانه یک زن فلسطینی را توسط یک پلیس زن اسراییلی نشان می داد. حسین پاکدل به آن زن اسراییلی گفت: "ماده گرگ صهیونیست ..." عجب چیزی گفته بود! هیچ وقت این جمله اش از یادم نرفته با گذشت این همه سال ... همان طور که هیچ گاه متوجه نشدم چرا اسراییلی ها اجازه می دادند از این صحنه ها فیلم بگیرند و بعد به راحتی همه ببینند و گرگ بودن شان لو برود  ... آن روزها نمی دانم چرا گرگ ها متوجه دوربین ها نبودند، خبرنگارها را راه می دادند به سلاخستان و بعد می دریدند ... چه اشتباهی