۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

نژاد ویژه

سطح رفتار متعارض مقامات و رسانه های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اعتراض های داخل کشور از سویی و اعتراض هایی که شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر گرفته از دیگر سو، آن قدر بالاست که شاید نیازی به شاهد و مثال نباشد (نمونه).
عملا مردم دنیا به دو گروه سفید و سیاه تقسیم شده اند؛ گروه اول "ایرانی ها" که حق اعتراض ندارند؛ گروه دوم "غیر ایرانی ها" که نه تنها محق اند برای اعتراض که اصلا مکلف اند به آن! نه ما به صرف ایرانی بودنمان، حاکمانی معصوم داریم و خودمان به تمامی گناهکارانیم و نه دیگران به صرف غیرایرانی بودن شان، معصوم اند با حاکمانی بالذات خبیث. این  تبعیض ِواضح است که در آن نژادی به اسم "ایرانی" از دیگران منفک شده صرفا به دلیل محصور بودن در یک مرز سیاسی و جغرافیایی خاص و طی آن فرصت "عصیان" از او دریغ می شود. این منصفانه نیست، عادلانه نیست، صادقانه نیست.