۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

به جز یک پروانه

گرگ و میش.
همه خوابند
به جز یک پروانه
در میدان شهر


Takarai Kikaku


*
ماه تنهاست
پل چوبی تنها
من تنها
و پژواک صدای پای من روی پل
باز هم تنها


Tan Taigi


*
سرد می ماند
سنگ
زیر سایه ی برگ
در آفتاب داغ تابستان


Marlene Mountain


** 
هر سه از "هایکو هر جا بخواهد می وزد / کیارنگ علایی"