۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

دگرگونی نخواهد پذیرفت

" ... در پایان جنگ جهانی دوم، جنگی که شاهد پایداری پیروزمندانه ارتش های شوروی در برابر ورماخت بود (+)، کشور استالین به سبب در هم کوفتن دستگاه نظامی آلمان سربلندی یافت. اتحاد شوروی با دادن بیست و هفت میلیون کشته و پس از بازسازی کشور، سرزمینی می نمود که پیشرفت در آن در همه زمینه ها می شکفد. از این رو مدتی طولانی این واقعیت نادیده گرفته شد که اتحاد شوروی میهن اردوگاه های (كار اجباري) گولاک هم بود. در سال 1957 اتحاد شوروی ماهواره اسپوتنیک را به فضا پرتاب کرد که پاسخی به آزمایش بمب اتمی آمیکا در دهه پیشین بود و خروشچف اعلام کرد که به زودی تولید کشورش از تولید ایالات متحده پیشی خواهد گرفت ... در دهه بعد تبهگنی رژیم به حقیقتی آشکار تبدیل شد. همه یا کم و بیش همه متخصصان اتحاد شوروی، تایید می کردند که رژیم شوروی به سبب توتالیتر بودن اش (+) دگرگونی نخواهد پذیرفت".
*

از "زایش و فروریزش رژیم کمونیستی در روسیه" / مارک فرّو