۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

شکست اسطوره


آوای اردبیل؛ نشریه زادگاه حسین رضازاده، زیر تیتر اصلی شماره 14/10/88 نوشت: "سرنوشت حسین رضا زاده، اما بیشتر، سرنوشت محتوم همه قهرمانان دست ساخته است؛ قهرمانانی که صرفا ابزار هستند. قهرمانانی که مدح و ثنایشان از مراجع رسمی بسیار گفته می شود ... تاریخ مفسر خوبی است.مفسر اسطوره هایی که با دست ساخته شدند، پرستیده شدند و سرانجام به آنی شکسته شدند".