۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

یک ایده!

ما نباید فقط به اعدام مجرم اکتفا کنیم. اعدام بی گناهان توده ها را بیشتر مرعوب می کند.

نیکلای کریلنکف – کمیسر قضایی لنین
منبع: آخرین روزهای امپراتوری شوروی / دیوید رمنیک / ترجمه: حسین آهویی / موسسه اطلاعات / صص 831 و 832
*
دیگر نوشته امروز: شکست اسطوره