۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

توقع

گفتید: نشنوید و نبینید
گفتیم ما، به چشم
گفتید:
منکر به فهم خویش شوید و شعور خویش
گفتیم: دشوار حالتی است،
ولی چشم
*
دیدیم
اینک شما ز ما
باری توقع عاشق بودن
و دوست داشتن دارید
آری شما که روی ز سنگ
آری شما که دل از آهن دارید

خرداد 45، حمید مصدق