۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

تله برای جمهوری

واکنش تند خطیب دیروز نماز جمعه تهران، احمد خاتمی، به شعار "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" که این روزها در تجمعات اعتراضی سر داده می شود، از افتادن وی به تله ای حکایت دارد که هواداران جدایی خواست ایرانی از خواست اسلام آن را سر راه مقامات حکومتی پهن کرده بودند! وی در سخنان خود "جمهوری ایرانی" را مغایر "جمهوری اسلامی" دانسته و حامیان این شعار را "دشمن" نامیده. از مغایرت این دو، مغایرت اسلامیت و ایرانیت حاصل می شود. اعتراف به این مغایرت، اعترافی است به این که ایرانی بودن با اسلامی بودن یکی نیست و با توجه بر حاکمیت رسمی "جمهوری اسلامی"، هم اکنون رسما بر ایرانیان "جمهوری غیرخودی" حاکم است! این تفاوت از جنس تفاوت بین "جمهوری دمکراتیک" و "جمهوری اسلامی" نیست که احمد خاتمی به خطا به آن پرداخته؛ "ایرانی" می تواند هر کدام از این دو را بخواهد یا رد کند ولی ایرانی به هر صورت برای حکومت بر خود ناگزیر است جنسی وطنی برگزیند و نه وارداتی.
احمد خاتمی و تمامی کسانی که در این ماه های اخیر بر این شعار تاخته اند، هوشمندانه می توانستند بر تطابق "جمهوری اسلامی" و "جمهوری ایرانی" صحه بگذارند و بگویند که "جمهور مردم ایران، جمهوری اسلامی را برگزیده". چنین نکردند و در دام افتادند و خود را در برابر "ایرانیت" قرار دادند تا نشان دهند باور ندارند "جمهور مردم ایران، "واقعا" جمهوری اسلامی را برگزیده"!