۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

با نسیم آمده بود

خیلی خوب بود؛ خیلی ...

پنجره اتاق باز بود؛ با نسیمی آمد داخل ... چرخید و چرخید و درست نشست روی‌ کی‌برد؛ کنار انگشتانم؛ قاصدک.
.