۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۴, جمعه

شعر جمعه – 41




بین تنهایی و من راز بزرگی است، بزرگ
هم از آن گونه که در بین تو و زیبایی
.
حسین منزوی