۱۳۹۵ اردیبهشت ۳, جمعه

شعر جمعه – 38
هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت
آخر عمر از جهان چون برود خام رفت
.
.
سعدی
.