۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

شعر جمعه | 32


به پایان رسیدیم اما
نکردیم آغاز
فروریخت پرها
نکردیم پرواز.
.
ببخشای
ای روشن ِ عشق بر ما،
ببخشای!
.
.

شفیعی کدکنی