۱۳۹۳ مهر ۷, دوشنبه

حدود ایستادگی

تردیدی نیست که جنگ نابرابر هشت ساله با عراق، قدرت ایمان، فداکاری و اتحاد مردمی را در برابر تجاوز و بی‌رحمی ارتشی قوی و مورد حمایت قدرتهای جهانی و منطقه‌ای نشان داد، و نشان داد که می‌شود در برابر زورگویی ایستاد، ولی به اندازه‌ای که اصل مقاومت و ایستادگی مهم است (و چه بسا بیشتر از آن)، شناخت درست و دقیق و البته به موقع حدود ایستادگی هم ضروری و مهم بود و است و خواهد بود.

عکس: روزنامه اطلاعات (مهر امسال) و روزنامه جمهوری اسلامی (زمان جنگ)