۱۳۹۳ تیر ۳, سه‌شنبه

162

«در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد، و از هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.»
انجیل یوحنا این طور تکان‌دهنده شروع شده ...
...
و بنویس؛ 
بهانه‌ی کلام! تو خوبی؟
بگو که رد نگاهت را به دل ماه سپردی؟!
.
.